โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 2)

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 2)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เพื่อให้ประชาชน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้มีโอกาสแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี
โดยการแสดงความอาลัย หรือกิจกรรม เป็นพระบรมราชานุสรณ์ เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง วันพุธที่ 15 มี.ค.60

timeline_20170315_194601 timeline_20170315_194600 timeline_20170315_194559 timeline_20170315_194558 timeline_20170315_194556

0

Add a Comment