วันสตรีสากล ประจำปี 2560

Posted by:

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง ร่วมเป็นเกียรติงาน “วันสตรีสากล ประจำปี 2560”
(กิจกรรมสัมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลในยุค 4.0)
เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในจังหวัดสตูลให้มีความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงก้าวทันเทคโนโลยีในยุค 4.0
และสามารถนำมาปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ลานจอดรถศาลากลางตังหวัดสตูล วันอังคารที่ 14 มี.ค.60 เวลา 18.00 น.

timeline_20170315_194935 timeline_20170315_194937 timeline_20170315_194938 timeline_20170315_194939 timeline_20170315_194941 timeline_20170315_194942 timeline_20170315_194944 timeline_20170315_194945

0

Add a Comment