วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

เป้าประสงค์

1.มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

2.ตำบลมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึง

3.ประชาชนในตำบลมีอาชีพ มีรายได้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้

4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครองดูแล อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

7.มีระบบบริหารจัดการที่ดี   โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว
 2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
 3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
 4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

ค่าเป้าหมาย

1.เพื่อก่อสร้าง  ปรับปรุง  ประชาสัมพันธ์   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

2.เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ ครบถ้วน

3.เพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. เพื่อคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7.เพื่อพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

กลยุทธ์

1.ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

2.ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

3.ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7.พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน