สภาพทางสังคม

การศึกษา

ข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

 

ลำดับที่

 

ชื่อโรงเรียน

 

หมู่ที่

จำนวนครู จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

โรงเรียนบ้านไสใหญ่

โรงเรียนกำแพงวิทยา

โรงเรียนบ้านท่าแลหลา

โรงเรียนสายเพชรศึกษา

โรงเรียนสตูลศานติศึกษา

โรงเรียนบ้านปีใหญ่

โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ

โรงเรียนบ้านโกตา

โรงเรียนบ้านอุไร

โรงเรียนบ้านป่าฝาง

โรงเรียนบ้านปากปิง

โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด

โรงเรียนบ้านตูแตหรำ

1

1

2

4

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

0

22

7

5

4

3

2

1

4

4

2

13

2

4

10

51

10

25

42

9

8

8

5

9

1

82

5

7

65

660

102

289

335

63

46

56

34

105

25

619

51

52

60

972

79

302

292

58

60

40

29

103

24

544

50

58

รวม

73 272 2,502 2,671

 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

 

ที่

 

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน จำนวนบุคลากร  

หมายเหตุ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดบ้านควนไสน 39 41  80 0  4 4 หมู่ที่ 1
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดบ้านท่าแลหลา 34 41 75 0  3  3 หมู่ที่ 2
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดบ้านป่าฝาง 32 44 76 0 4  4 หมู่ที่ 9
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดบ้านปากปิง 45 53 98 0 5 5 หมู่ที่ 10
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูแตหรำ 20 15   35 0 2 2 หมู่ที่ 12
รวม 170 194 361 0 18 18

หมายเหตุ ข้อมูล ณ  เดือน มิถุนายน จาก โรงเรียนปี พ.ศ. 2559

สาธารณสุข

 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  สังกัดสำนักงานปลัด  กระทรวงสาธารณสุข

เป็นของรัฐบาล   จำนวน   1   แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลละงู ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบล

กำแพง อำเภอละงู   จังหวัดสตูล   เตียงคนไข้   จำนวน   60   เตียง

–  สาธารณสุขอำเภอละงู จำนวน    1    แห่ง

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

–  แพทย์                                     จำนวน               12   คน

–  พยาบาล                                  จำนวน               99   คน

–  ทันตแพทย์                              จำนวน                7    คน

–  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   จำนวน              11   คน

–  อสม.                                       จำนวน            141   คน

–  อื่นๆ                                        จำนวน            149   คน

ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด ในปี 2558

–  รวม 114,489 คน  แยกเป็น ผู้ป่วยใน  7,548 คน ผู้ป่วยนอก  106,941 คน

­หมายเหตุ  ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 จากโรงพยาบาลละงู

 สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจที่ตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                              1          แห่ง

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง                            1          แห่ง

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล                                1          แห่ง

โรงพยาบาลละงู                                                   1          แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู                            1          แห่ง

โรงเรียนกำแพงวิทยา                                           1          แห่ง

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.                                       10          แห่ง

การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

1.ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์

2.รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3.ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4.ดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์