ระบบบริการพื้นฐาน

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่  คลองละงู  ซึ่งเป็นคลองที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอละงู  มีต้นกำเนิดจากเขาช่องประตูซึ่งเป็นเขาติดต่อระหว่าง  จังหวัดตรัง  สตูล  พัทลุง  มีความยาว  45  กิโลเมตร  ช่วงที่ไหลผ่านตำบลกำแพงจะผ่าน  หมู่ที่  3,4,7  และหมู่ที่  10  สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภค  และทำการเกษตรได้

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ สระเก็บน้ำ  17แห่ง, ฝาย 1 แห่ง, บ่อน้ำบาดาลมือโยก 27แห่ง บ่อน้ำตื้น 1,282 แห่ง, ระบบประปาหมู่บ้าน7 แห่ง

การคมนาคมและขนส่งได้แก่ ถนนหินผุ 90 สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 144 สาย ถนนลาดยาง 31สาย

ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน 11   แห่ง

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน       5   แห่ง

ประปาหมู่บ้าน                  7   แห่ง