Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19 E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบริหารทรัพยกรบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน​
  ข้อมูลผู้บริหาร
  Social Network
  การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
กฏหมาย
  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ
  มาตรการ
  แผนป้องกันการทุจริต
E-SERVICE
  แบบคำขอสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค
  การชำระภาษีด้วยการสแกน​ QR.Code
  คำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
  คำร้องขอมีถังขยะใหม่ หรือให้มีการจัดเก็บขยะ หรือยกเลิกการจัดเก็บขยะ
  คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า หรือเสียงตามสาย หรือประปา
  เอกสารดาวน์โลด
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
 
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดิน (ดู : 11)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู จังหวัดสตูล แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าใน (ดู : 9)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 19)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 3)
รายงานผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 15)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 17)
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 15)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ร่วมเป็นเกียรติ
ในงาน "ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“นายก อบต.กำแพง เชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะอันตราย”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นายสุพงศ์แสน ประทีปรัศมี รองนายก อบต.กำแพง
พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยะหา จังหวัดยะลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง พร้อมสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมสมทบทุนจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์ตาดีกามัสยิดบ้านโกตา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง เข้าร่วมพิธีเปิด
พร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศภาคใต้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“อบต.กำแพง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันให้สุนัขและแมว ครั้งที่ ๒”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“อบต.กำแพง จัดกิจกรรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมเยาวชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีทักษะ”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“อบต.กำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมสำนึกรักบ้านเกิด
เปิดห้องเรียนธรรมชาติ นำนักเรียนกว่า ๑๕๐ คน
เยี่ยมชมแหล่งฟอสซิลในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง โดยนางสำลี ลัคนาวงศ์ กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอุไรทอง อบต.กำแพง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“อบต.กำแพง ผนึกพลังสตรีในพื้นที่
ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าว ส.ปชส.สตูล : อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
1/9/63 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ร่วมเดินทางส่งนางเด่นเดือน บุญรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.กำแพง
เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
อบต.ควนกาหลง ณ อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
29​ ส.ค.​ 63​ เวลา​ 9.30​ น.​ชมรมสานใจรักษ์บ้านเกิด ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากร
จังหวัดสตูล อบต.กำแพง และชุมชนบ้านท่าแลหลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
บริเวณ​ ซอยทอนอุดม​ หมู่ที่ 2 ต.กำแพง​ โดยมีผู้เข้าร่วม 180 คน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
29 ส.ค. 63 กองสวัสดิการสังคม อบต.กำแพง จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเด็กและเยาวชน หลักสูตร การทำเบอเกอรี่ คัพเค้ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบต.กำแพง จัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองปากปิง
(ห้วยลำดาตู) วันนี้ (27 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกอบต.กำแพง มอบหมายให้ นายคมสัน หวันเก เลขาฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าร่วม พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19
E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs