Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19 E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบริหารทรัพยกรบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน​
  ข้อมูลผู้บริหาร
  Social Network
  การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
กฏหมาย
  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ
  มาตรการ
  แผนป้องกันการทุจริต
E-SERVICE
  แบบคำขอสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค
  การชำระภาษีด้วยการสแกน​ QR.Code
  คำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
  คำร้องขอมีถังขยะใหม่ หรือให้มีการจัดเก็บขยะ หรือยกเลิกการจัดเก็บขยะ
  คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า หรือเสียงตามสาย หรือประปา
  เอกสารดาวน์โลด
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓  (ดู : 13)
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดิน (ดู : 25)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู จังหวัดสตูล แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าใน (ดู : 21)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 14)
รายงานผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 34)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 22)
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 42)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบรมการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ
และสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“หน่วยงานภาครัฐ เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลกำแพง”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“นายก อบต.กำแพง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง
ลงพื้นที่เยียวยาด้านจิตใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“อบต.กำแพง ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยอย่างเร่งด่วน”
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนางนะดา สารบัญ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“เพลิงไหม้บ้านประชาชนในพื้นที่ตำบลกำแพง หมู่ที่ ๔
เจ้าหน้าที่ระดมดับไฟใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง เพลิงจึงสงบ
โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ในนามชาวตำบลกำแพง ขอขอบคุณร้าน North Fitness
ที่สนับสนุนถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“อบต.กำแพง ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยอย่างเร่งด่วน”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณบ้านตูแตหรำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
“เพลิงไหม้บ้านประชาชนในพื้นที่ตำบลกำแพง หมู่ที่ ๔
เจ้าหน้าที่ระดมดับไฟใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง
เพลิงจึงสงบ โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแลหลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้ ส.อ.สุทิน
หมูดเอียด ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ให้การต้อนรับคุณรังสิมา
ตัณฑเลขา ผอ.โปรแกรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง พร้อมข้าราชการ และเจ้า
หน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์
สุวรรณรัตน์ รองปลัด อบต.กำแพง ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19
E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs