Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19 E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบริหารทรัพยกรบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน​
  ข้อมูลผู้บริหาร
  Social Network
  การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
กฏหมาย
  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ
  มาตรการ
  แผนป้องกันการทุจริต
E-SERVICE
  แบบคำขอสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค
  การชำระภาษีด้วยการสแกน​ QR.Code
  คำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
  คำร้องขอมีถังขยะใหม่ หรือให้มีการจัดเก็บขยะ หรือยกเลิกการจัดเก็บขยะ
  คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า หรือเสียงตามสาย หรือประปา
  เอกสารดาวน์โลด
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 0)
รับสมัครบุคคล เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” (ดู : 15)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 5)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้า งซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.๙๐๐๐๔ สายบ้านควนไสน-บ้านท่าแลหลา ตอน ๑ โดยวิธีคัดเสือก (ดู : 9)
ระกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 17)
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ (ดู : 137)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายนาพุ่ง - ป่าพะยอม (ดู : 33)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
6/8/63 อบต.กำแพง จัดโครงการอบรมป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
5/8/63 ร่วมต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
3/8/63 อบต.กำแพง เร่งสำรวจและช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดพายุฝนลมแรงถล่มพื้นที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
3/8/63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
3/8/63 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร “ฝึกกอบรมการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุยสั่งตัด”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
1/8/63 ร่วมอภิปรายสรุปผลการประเมินซ้ำอุทยานธรณีประเทศไทยให้เป็นอุทยานธรณีโลกสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
31/7/63 ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินจากอุทยานธรณีประเทศไทย เพื่อประเมินซ้ำในการเป็นอุทยานธรณีโลกสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
29/7/63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
29/7/63 กองช่าง อบต.กำแพง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่มีสภาพชำรุดหลายแห่งในพื้นที่ตำบลกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
28/7/63 อบต.กำแพง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
25/7/63 นายกหญิง สตูล ร่วมงานประกวดมิสแกรนด์สตูล 2020
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
23/7/63 กองสวัสดิการสังคม อบต.กำแพง ลงพื้นรับแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
23/7/63 นายกหญิง สตูล มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับสถานศึกษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
23/7/63 ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด "มิสแกรนด์สตูล 2020"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
22/7/63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการอบรมให้ความรู้พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
21/7/63 ลงพื้นดูโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนไสน - บ้านท่าแลหลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19
E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs