Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19 E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบริหารทรัพยกรบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน​
  ข้อมูลผู้บริหาร
  Social Network
  การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
กฏหมาย
  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ
  มาตรการ
  แผนป้องกันการทุจริต
E-SERVICE
  แบบคำขอสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค
  การชำระภาษีด้วยการสแกน​ QR.Code
  คำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
  คำร้องขอมีถังขยะใหม่ หรือให้มีการจัดเก็บขยะ หรือยกเลิกการจัดเก็บขยะ
  คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า หรือเสียงตามสาย หรือประปา
  เอกสารดาวน์โลด
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
ผลงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
 
 
นางสำลี ลัคนาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
 
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ (ดู : 2)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563) (ดู : 19)
สลามัต ฮารีรายอ อีฎิ้ลฟิตร์ ฮ.ศ. 1441 (ดู : 11)
 
ว่าที่ร้อยตรีสุกล พรหมรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายนาพุ่ง - ป่าพะยอม (ดู : 25)
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 28)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.๙๐๐๐๔ สายบ้านควนไสน-บ้านท่าแลหลา ตอน ๒ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 25)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
(3/7/63) ปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(1/7/63) นายกหญิง สตูล รับมอบเจลล้างมือ แอลกอฮอล์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(30/6/63) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(29/6/63) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กำแพง ช่วยฉีดน้ำ เพื่อทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(29/6/63) พิธีเปิดป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(25/6/63) งานป้องกันฯ อบต.กำแพง ตัดต้นไม้พาดสายไฟ รร.บ้านไสใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(24/6/63) ลงพื้นที่ตรวจสอบ​ ม.11​ บ้านทุ่งเสม็ด ท่อระบายน้ำอุดตัน​
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(24/6/63) เจ้าหน้าที่​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ อบต.กำแพง​
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(22/6/63) ปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(19/6/63) เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควัน​กำจัดยุงลาย​
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(19/6/63) นายกหญิง สตูล มอบเกียรติบัตร ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมฟื้นฟูและทบทวนความรู้ด้านการใช้ยาแก่ครูและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(19/6/63) อบต.กำแพง จัดโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเด็กปฐมวัย อบรมฟื้นฟูและทบทวนความรู้ด้านการใช้ยาแก่ครูและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(17/6/63) วันที่​ 17 มิถุนายน​ 63​ ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(17/7/63) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ครั้งที่ 1/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(17/6/63) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
(16/6/63) อบจ.สตูล ร่วมกับ อบต.กำแพง เทศบาลตำบลกำแพง จัดอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
 
 
แหล่งท่องเที่ยวฟอสซิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำอุไรทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หนังสือสั่งการ ภาพกิจกรรม กรมปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
  วารสาร   อบต.กำแพง   
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19
E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs