Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19 E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบริหารทรัพยกรบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน​
  ข้อมูลผู้บริหาร
  Social Network
  การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
กฏหมาย
  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ
  มาตรการ
  แผนป้องกันการทุจริต
E-SERVICE
  แบบคำขอสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค
  การชำระภาษีด้วยการสแกน​ QR.Code
  คำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
  คำร้องขอมีถังขยะใหม่ หรือให้มีการจัดเก็บขยะ หรือยกเลิกการจัดเก็บขยะ
  คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า หรือเสียงตามสาย หรือประปา
  เอกสารดาวน์โลด
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดิน (ดู : 11) 9 ก.ย. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู จังหวัดสตูล แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าใน (ดู : 9) 1 ก.ย. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 19) 10 ส.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน (ดู : 26) 10 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 16) 9 ส.ค. 2563
รับสมัครบุคคล เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” (ดู : 26) 5 ส.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 16) 5 ส.ค. 2563
แสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 24) 14 ก.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพ่ื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 28) 13 ก.ค. 2563
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ (ดู : 27) 8 ก.ค. 2563
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563) (ดู : 34) 19 พ.ค. 2563
สลามัต ฮารีรายอ อีฎิ้ลฟิตร์ ฮ.ศ. 1441 (ดู : 26) 19 พ.ค. 2563
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563) (ฉบับที่ 4/2563) (ดู : 37) 15 เม.ย. 2563
ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ (ดู : 45) 15 เม.ย. 2563
ประกาศยกเลิกการจัดโครการงานวันเต่โลก ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 40) 13 มี.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง แก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของตำบลกำแพง (ดู : 52) 3 ก.พ. 2563
เพจประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง (ดู : 74) 3 ก.พ. 2563
อบต.กำแพง เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย (ดู : 50) 3 ก.พ. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 61) 23 ม.ค. 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กพิการในการพัฒนาศักยภาพ (ดู : 53) 15 ม.ค. 2563
โครงการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ ได้จัดเป็นประจำทุกรอบสามเดือนโดยหมุนเวียนไปตามตำบลต่างๆ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งนำบริการของส่วนราชการต่าง ๆ ออกมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ (ดู : 48) 14 ม.ค. 2563
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 (ดู : 55) 9 ม.ค. 2563
งานเพื่อต้องการที่จะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ อบต.ทุ่งบุหลัง และมีการเสวนาถึงการบริหารจัดการแหล่งเที่ยวของตำบลทุ่งบุหลัง และอำเภอทุ่งหว้า ณ เดอะ ชีวาเลย์ บีช รีสอร์ท (ดู : 50) 8 ม.ค. 2563
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ดู : 47) 6 ม.ค. 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 52) 11 ธ.ค. 2562
วันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอละงู จังหวัดสตูล (ดู : 55) 5 ธ.ค. 2562
จังหวัดสตูล จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู : 55) 4 ธ.ค. 2562
ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการรณรงค์ปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์สัตว์น้ำ (ดู : 57) 2 ธ.ค. 2562
งานการกุศลเพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำอำเภอละงู (ดู : 52) 1 ธ.ค. 2562
โครงการปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์สัตว์น้ำ (ดู : 58) 28 พ.ย. 2562
เตรียมความพร้อมสถานที่ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์สัตว์น้ำ (ดู : 70) 28 พ.ย. 2562
โครงการสนับสนุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 50) 27 พ.ย. 2562
โครงการสนับสนุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 55) 27 พ.ย. 2562
โครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาต้อกระจกใส่เลนส์ตาแก้วตาเทียม อำเภอละงู (ดู : 50) 24 พ.ย. 2562
โครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาต้อกระจกใส่เลนส์ตาแก้วตาเทียม อำเภอละงู (ดู : 55) 24 พ.ย. 2562
พิธีเปิดงานรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮำหมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (วันเมาลิด) ประจำปี 2562 (ดู : 57) 23 พ.ย. 2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 55) 21 พ.ย. 2562
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา อุทยานธรณีโลกสตูล (จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 50) 19 พ.ย. 2562
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ อบต.กำแพง ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 50) 19 พ.ย. 2562
ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 47) 31 ต.ค. 2562
จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 72) 30 ต.ค. 2562
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” (ดู : 64) 4 ก.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 76) 12 ก.ค. 2562
ช่องทางการรับชำระภาษี อบต.กำแพง ด้วยการสแกน QR Code (ดู : 81) 20 พ.ค. 2562
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ดู : 63) 10 พ.ค. 2562
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 (ดู : 58) 10 พ.ค. 2562
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ดู : 90) 10 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเขตพื้นที่ (ดู : 8) 2 เม.ย. 2562
อบต.กำแพง เตรียมจัดใหญ่ งานเต่าโลก ครั้งที่ 5 ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน เต่าหายากให้คงอยู่ตลอดไป (ดู : 132) 2 เม.ย. 2562
อบต.กำแพง เตรียมจัดใหญ่งานเต่าโลก ครั้งที่ 5 ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ (ดู : 100) 2 เม.ย. 2562
ขอเชิญเที่ยวงาน วันเต่าโลก ครั้งที่ 5 (ดู : 117) 25 มี.ค. 2562
ร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในงานวันเต่าโลก หัวข้อ “อนุรักษ์เต่าโลก” (ดู : 115) 21 มี.ค. 2562
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบลหมู่บ้านผ่านเว็บไซต์ http://www.doe.go.th (ดู : 95) 20 มี.ค. 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Run World Turtle Day 2019 (ดู : 146) 4 มี.ค. 2562
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 58) 21 ก.พ. 2562
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 65) 18 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์บทความข้อกฏหมายทางหลวง ด้วยกรมทางหลวงชนบท (ดู : 112) 11 ก.พ. 2562
แนะนำ อตบ กำแพง 62 (ดู : 130) 7 ก.พ. 2562
อบต.กำแพง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ดู : 119) 4 ก.พ. 2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 58) 23 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19
E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs