Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19 E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบริหารทรัพยกรบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน​
  ข้อมูลผู้บริหาร
  Social Network
  การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
กฏหมาย
  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ
  มาตรการ
  แผนป้องกันการทุจริต
E-SERVICE
  แบบคำขอสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค
  การชำระภาษีด้วยการสแกน​ QR.Code
  คำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
  คำร้องขอมีถังขยะใหม่ หรือให้มีการจัดเก็บขยะ หรือยกเลิกการจัดเก็บขยะ
  คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า หรือเสียงตามสาย หรือประปา
  เอกสารดาวน์โลด
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 3) 25 ก.ย. 2563
รายงานผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 15) 25 ส.ค. 2563
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 17) 19 ส.ค. 2563
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 15) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้า งซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.๙๐๐๐๔ สายบ้านควนไสน-บ้านท่าแลหลา ตอน ๑ โดยวิธีคัดเสือก (ดู : 17) 30 ก.ค. 2563
ระกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 23) 24 ก.ค. 2563
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ (ดู : 150) 8 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายนาพุ่ง - ป่าพะยอม (ดู : 38) 24 เม.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 48) 17 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.๙๐๐๐๔ สายบ้านควนไสน-บ้านท่าแลหลา ตอน ๒ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 36) 14 เม.ย. 2563
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ (ดู : 49) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกบิกถนนหินผุ สายประชารัฐ หมู่ที่ ๔ บ้านควนใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ดู : 44) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวทุ่ง หมู่ที่่ 5 บ้านปิใหญ่ (ดู : 53) 10 มี.ค. 2563
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ดู : 56) 11 ก.พ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 48) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายพูนทรัพย์ - ท่าเรือ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ปากปิง (ดู : 47) 25 พ.ย. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 53) 19 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกิจพารา หมู่ที่ ๑๑ (ดู : 63) 21 ต.ค. 2562
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยแร่ ม.๘ เชื่อมหมู่ที่ ๙ (ดู : 62) 21 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง (ดู : 54) 8 ต.ค. 2562
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 64) 7 ต.ค. 2562
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางกอสรางโครงการกอสรางอาคารอนุบาลสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ บริหารสวนตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 56) 7 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 55) 7 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป้านป่าฝาง (ดู : 65) 12 มิ.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ดู : 92) 30 เม.ย. 2562
รายงานแสดงราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 104) 7 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 122) 7 มี.ค. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 196) 15 พ.ย. 2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (ดู : 165) 15 พ.ย. 2561
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (ดู : 175) 14 พ.ย. 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 205) 14 พ.ย. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 136) 13 พ.ย. 2561
แผนการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 175) 8 พ.ย. 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 159) 8 พ.ย. 2561
แผนการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 164) 7 พ.ย. 2561
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย (แบบไร้สาย) (ดู : 184) 14 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวทุ่ง หมู่ที่5 บ้านปีใหญ่ (ดู : 228) 20 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน (ดู : 219) 20 มิ.ย. 2560
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายซอยพูนทรัพย์ หมู่ที่10 บ้านปากปิง (ดู : 220) 20 มิ.ย. 2560
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมานอุทิศ หมู่ที่2 บ้านท่าแลหลา (ดู : 199) 9 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านพร้อมเครื่องขยายเสียง หมู่ที่11 บ้านทุ่งเสม็ด (ดู : 192) 9 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก ซอยประมงน้ำจืด หมู่ที่7 บ้านโกตา (ดู : 164) 9 มิ.ย. 2560
โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนหินผุ ซอยหนองบูลิก หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่ (ดู : 162) 14 เม.ย. 2560
โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนหินผุ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่6 บ้านปลักมาลัย (ดู : 176) 14 มี.ค. 2560
โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนหินผุ สายควนนาใน หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง (ดู : 172) 14 มี.ค. 2560
โครงการซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำป่าชายเลน หมู่ที่12 บ้านตูแตหรำ (ดู : 170) 14 มี.ค. 2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (ดู : 182) 11 พ.ย. 2559
แผนการปฏิบััติงาานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (ดู : 188) 11 พ.ย. 2559
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 173) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19
E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs