Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19 E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบริหารทรัพยกรบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน​
  ข้อมูลผู้บริหาร
  Social Network
  การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
กฏหมาย
  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ
  มาตรการ
  แผนป้องกันการทุจริต
E-SERVICE
  แบบคำขอสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค
  การชำระภาษีด้วยการสแกน​ QR.Code
  คำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
  คำร้องขอมีถังขยะใหม่ หรือให้มีการจัดเก็บขยะ หรือยกเลิกการจัดเก็บขยะ
  คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า หรือเสียงตามสาย หรือประปา
  เอกสารดาวน์โลด
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  จดหมายข่าว
หัวข้อ วันที่
ให้เกียรติร่วมส่ง นางมิรินทร์ พนมอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาหลำ (ดู : 84) 5 มี.ค. 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสินรินธร(บ้านบาตะกูโบ)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (ดู : 97) 4 มี.ค. 2562
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (ดู : 94) 4 มี.ค. 2562
อบต.กำแพง ประชุมพัฒนาศักยาภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ดู : 93) 27 ก.พ. 2562
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 96) 27 ก.พ. 2562
อบต.กำแพง ระดมพลังมวลชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบรรเทาและป้องกันภัยแล้ง ที่ห้วยวังโตน บ้านควนไสน ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล (ดู : 81) 26 ก.พ. 2562
พิธีส่งมอบสนามกีฬาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ดู : 85) 24 ก.พ. 2562
จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2562 (ดู : 86) 22 ก.พ. 2562
ต้อนรับคณะมาศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา (ดู : 92) 22 ก.พ. 2562
ต้อนรับคณะมาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา อ.เมือง จ.สตูล (ดู : 90) 21 ก.พ. 2562
ศพด.บ้านท่าแลหลาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (ดู : 80) 20 ก.พ. 2562
ประชุมปรึกษาหารือพิธีส่งมอบสนามกีฬา (ดู : 85) 20 ก.พ. 2562
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ดู : 74) 20 ก.พ. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19
E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs