Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19 E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานบริหารทรัพยกรบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน​
  ข้อมูลผู้บริหาร
  Social Network
  การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
กฏหมาย
  กฏหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ
  มาตรการ
  แผนป้องกันการทุจริต
E-SERVICE
  แบบคำขอสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค
  การชำระภาษีด้วยการสแกน​ QR.Code
  คำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
  คำร้องขอมีถังขยะใหม่ หรือให้มีการจัดเก็บขยะ หรือยกเลิกการจัดเก็บขยะ
  คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า หรือเสียงตามสาย หรือประปา
  เอกสารดาวน์โลด
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละงาน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายนาพุ่ง - ป่าพะยอม
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 26 คน
ประกาศวันที่  24 เมษายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายนาพุ่ง - ป่าพะยอม (ตอนท่ี ๓) หมู่ท่ี่ ๑ บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
ตามท่ี่  องค์การบริหารส่านตำบลกำแพง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการบุก เบิกถนนหินผุ สายนาพุ่ง - ป่าพะยอฆ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่  ๑ บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอสะงู  จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก นั้น
โครงการบุกเบิกถนนหินผุ  สายนาพุ่ง - ป่าพะยอม (ตอนท่ี ๓) หมู่ท ่ี ๑ บ้านควนไสน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างทุนส่วนจ้ากัด เกียรติเจริญชัยการโยธา (ขายล่ง ,ขายปลีก,ให้บริการ.,ผู้ผลิต ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง สิ้น ๕๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูล ค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่า ขนส่ง ค่าจดทะเบีย น และค่าใช้จ ่ายอ่ืน ๆ ทั้ง ปวง
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 174.31 KB.]
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701525 ต่อ 19
E-mail Address : kamphaeng.sao539@gmail.com
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs