Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์รับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 120 คน
ประกาศวันที่  17 สิงหาคม 2561

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู ได้ขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๒ และบริเวณใกล้เคียง ตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้ประสงค์จะขอใช้น้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู จึงออกรับคำร้องขอติดตั้งประปา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ ในเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ และ หน้าโรงเรียนบ้านตูแตหรำ หมู่ที่ ๑๒ 
ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมมาในการขอติดตั้งประปา
๑. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน / หรือผู้อาศัย ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หรือผู้อาศัย ๑ ชุด

 
 
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs