Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 อบต.กำแพง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 47 คน
ประกาศวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562

อบต.กำแพง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
วันนี้ (4 ก.พ. 62) นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 2 โดยได้มีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลกำแพง จำนวน 12 แห่ง
1. ณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
2. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านท่าแลหลา หมู่ที่ 2
3. ณ อาคารที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
4. ณ อาคารที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
5. ณ อาคารที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
6. ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านปลักมาลัย (อาคาร 
ชรบ.) หมู่ที่ 6
7. ณ อาคารที่ทำการศูนย์ออมทรัพย์ หมู่ที่ 7 (หน้าโรงเรียน 
บ้านโกตา)
8. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
9. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
10. ณ อาคารแอโรบิค โรงเรียนบ้านปากปิง หมู่ที่ 10
11. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11
12. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12

 
 
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs