Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
อบต.กำแพง จัดโครงการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะและวัสดุเหลือใช้
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 204 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 6 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

อบต.กำแพง จัดโครงการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะและวัสดุเหลือใช้
นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะและวัสดุเหลือใช้ 
โดยรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดแผนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน เริ่มจากส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะมูลฝอย ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกำจัดลดลง โดยดำเนินการภายใต้หลัก “ประชารัฐ” คือการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ ประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคศาสนา นอกจากนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป รวมทั้งดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือ ขยะเปียก” ในครัวเรือนของตน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
นายลิขิต อังศุภานิช ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดอบรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบงานจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงาน วัด มัสยิด เกี่ยวกับการลดขยะ การคัดแยกขยะ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จากขยะที่ย่อยสลายได้ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงาน วัด มัสยิด มีส่วนร่วมในการการลดขยะ คัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 คน 
โดยมีนายปรัชญา นวลเปียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล เป็นวิทยากร
ณ ห้องอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs