Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
จัดโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม”
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 113 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3 กันยายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

 กองสวัสดิการสังคม อบต.กำแพง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม”

วันนี้เวลา 10.00 น. นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม” 
โดย มีว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
2 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกหลาน
3 เพื่อให้เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกหลานมีความรู้และทักษะในการทำขันหมากเป็นอาชีพ
5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและเกิดกิจกรรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ฝึกปฏิบัติการทำขันหมากมุสลิม เช่น ขันหมากหงส์ทำจากผ้าปาเตะ,ขันหมากดอกไม้ทำจากผ้าละหมาดสตรี, ขันหมากกระเป๋าทำจากผ้าปูละหมาด, ขันหมากหมากพูพร้อมสินสอด
ณ ห้องอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs