Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนวดแผนไทย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 127 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

วันนี้เวลา 10.30 น. นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนวดแผนไทย โดยมีว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นผู้กล่าวรายงาน
เนื่องจากประชากรในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมัน และทำนา ปัจจุบันเกษตรกรประสบกับปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตคงที่ แต่ราคาผลผลิตลดลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ไม่เพียงพอกับรายจ่าย สภาพคล่อง ทางการเงินหายไป ทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองไปด้วย ดังนั้น เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรส่งเสริมและพัฒนา ในเชิงบวกโดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน 
ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จึงได้จัดโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การนวดแผนโบราณและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทางเลือก ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุน การเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน รู้จักการใช้สมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ และอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดพื้นฐาน เพื่อลดอาการปวดเมื่อย การทำลูกประคบและวิธีการประคบสมุนไพร การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำมันไพล และวิธีการนวดน้ำมันแก้อาการปวดเมื่อย 
ณ ห้องอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs