Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง บันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 126 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 กันยายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง บันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุน
วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๑ นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
การขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 
เนื่องจากปัจจุบันมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยาของการเจ็บป่วยของประชาชนจากโรคติดต่อแบบเฉียบพลันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องได้รับบริการดูแลแบบต่อเนื่อง จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ระบบบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมอยู่ในภาวะตั้งรับ สามารถให้บริการแก่กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องสร้างระบบการดูแลระยะยาวเพื่อผู้มีภาวะทุพพลภาพและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงระบบการดูแลระยะยาวฯที่ได้รับได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง การจัดระบบการดูแลระยะยาวฯให้มีครอบครัวเป็นผู้ดูแลหลัก และอาศัยบุคคลที่มิใช่วิชาชีพเป็นหลัก อีกทั้งมีบุคลากรด้านวิชาชีพเป็นผู้สนับสนุนในการจัดระบบการดูแลระยะยาวฯและอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ณ ที่ทำการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs