Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 96 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 จากจังหวัดสตูล ให้ดำเนินโครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่แก่คนสตูล คือโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมแก่ผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ กฏหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้ การดูแลสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงวัยในตำบลกำแพงเข้าร่วมจำนวน 100 คน และนางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ได้พบปะพูดคุย สรุปการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง คือ รับโล่รางวัลพระปกเกล้าที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัย และโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำแพง ณ ห้องประชุมอุไรทอง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs