Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 85 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

พมจ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 
นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีนายธีรวัจน์ จุลนวล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน สนง.พมจ.สตูล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่ให้แก่คนสตูล ซึ่งโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดำเนินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 พื้นที่ และวันนี้ได้ดำเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเหมาะสมตามช่วงวัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยการบูรณาการ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สนง.พมจ.สตูล สนง.สสจ.สตูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และสนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs