Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 55 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง
วันพุธที่ 9 ม.ค. 62 นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง นำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมบริบทของชุมชนต่อไป โดยมีนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs