Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 52 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3 มกราคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

อบต.กำแพง จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
วันนี้ (3 ม.ค. 62) นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีนายกิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน และชุมชนมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีการรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล/มูลฝอย และสิ่งแวดล้อมในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้ให้การสนับสนุน และดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) พร้อมศึกษาดูงาน โดยการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานจากการศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นๆนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs