Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
อบต.กำแพง จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 85 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันนี้ 22 ก.พ. 62 นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. สุกล พรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง นางสาวอาอีฉ๊ะ อานัน ผอ.กองการศึกษา ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก และผู้ปกครอง โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ มีการผสมผสานหรือบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่ในห้องเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น ซึ่งทางกองการศึกษา ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำแพง จึงได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2562 โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทาง ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาโดยนำเด็กไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาและสวนไดโนเสา อำเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs