Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร สุขภาพอนามัย ทำอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ"
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 51 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 5 มีนาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 5 มี.ค.62 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร สุขภาพอนามัย ทำอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ" เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะ การดูแล คุ้มครองสิทธิ มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยาภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ณ ห้องประชุมอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs