Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
     
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๑
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 128 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

๑๐ พ.ค. ๖๑ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ อบต.กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมร้อนรับเดิือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง กล่าวต้อนรับ และนายประยูร สงขาว ประธานอีหม่ามอำเภอละงู กล่าวรายงาน 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้นับถือศาสนาอิสลชาม เห็นความสำคัญของการถือศีลอด ส่งเสริมการถือศีลอดที่ถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ด้านหลักการปฏิบัติศาสนกิจ ตามบทบัญญัติศาสนา ดำรวงอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงามของสังคม สร้างความรัก ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยมีผู้นำทางศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ คน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   
539 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-701-252
Copyright © 2018. www.kamphaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs